top of page

1. PRIVACY POLICY.

MAGE4YOU BV (verder benoemd als BATTELFLEX, 'We', ‘Wij’, 'Ons' of ‘Onze) nemen gegevensbescherming zeer serieus en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen en te respecteren. BATTELFLEX, met maatschappelijke zetel Battelsesteenweg 458, 2800 Mechelen, is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens verkregen uit de diensten van BATTELFLEX (in de volgende paragraaf en onze Algemene Voorwaarden lichten We onze diensten in meer detail toe).

Dit Privacy Policy (samen met onze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten waarnaar in elk document wordt verwezen) legt uit hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en behandelen wanneer jij onze Site www.image4you.be en www.battelflex.be (verder benoemd als 'onze Sites') en/of Onze Workspace (verder benoemd als ‘Workspace’) gebruikt, die We samen ‘Onze diensten noemen (in Onze Algemene Voorwaarden vind je al Onze diensten in detail terug onder puntje 7).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door om Onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens te begrijpen en te weten hoe Wij deze zullen behandelen. Door Onze Site te bezoeken of door Onze diensten te gebruiken, aanvaard jij en stem je in met de praktijken die in deze Privacy Policy worden beschreven.

 

2. JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

We kunnen de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:

Informatie die jij Ons geeft. Jij mag Ons informatie over of met betrekking tot jou geven:

·       als jij je registreert om gebruiker van Onze diensten te worden;

·       als je Ons een bericht stuurt via Onze diensten of schriftelijk met Ons correspondeert of anderszins;

·       als je Ons e-mailt, whatsappt of sms’t;

·       wanneer je webpagina's op Onze Site bezoekt;

·       als je deelneemt aan sociale media-functies op Onze diensten;

·       als je deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête via Onze diensten;

·       van al jouw activiteiten in verband met jouw gebruik van Onze diensten.

Voordat je toegang krijgt tot alle functies van Onze diensten en deze kunt gebruiken, moet jij je registreren om een gebruiker van Onze diensten te worden.

Om jouw registratie te voltooien vragen Wij jou om Ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, die over het algemeen jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en indien van toepassing, btw-nummer, bedrijfsnaam, contactgegevens van je bedrijf en/of (persoonlijke) website bevatten (elk van deze gegevens om Ons toe te staan de best mogelijke ervaring aan jou te bieden), een gebruikersnaam en een wachtwoord dat door jou is gemaakt. Informatie die We over jou verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek aan Onze diensten, kunnen Wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

·       technische informatie, inclusief het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om jouw computer met internet te verbinden, jouw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, jouw internetprovider en/of mobiele provider, browserinvoegtoepassingen en -versies, besturingssysteem en platform, jouw locatie (als je toegang hebt tot Onze diensten vanaf een mobiel apparaat (houd er rekening mee dat je op de meeste mobiele apparaten kunt voorkomen dat locatiegegevens naar Ons worden verzonden)

·       informatie over jouw bezoeken, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL's) naar, via en vanwaaruit jij Onze diensten bezoekt (inclusief datum en tijd); producten die je hebt bekeken en/of gezocht; reactietijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om contact met Ons op te nemen.

Informatie die We van andere bronnen ontvangen.

Anderen posten, schrijven over en/of vernoemen jou, of linken naar jouw profiel via Onze diensten (beter bekend als 'following of volgen').

Jij en anderen mogen Content posten die informatie over jou bevat op Onze diensten.

Klanten en partners kunnen Ons gegevens verstrekken.

 

3. HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken jouw persoonlijke informatie op de volgende manieren:

·       om je informatie te sturen over de faciliteiten die Wij bieden of wijzigingen of upgrades die Wij aanbrengen aan die faciliteiten;

·       om je te identificeren en/of toegang tot Onze diensten te verlenen;

·       om je op de hoogte te stellen van relevante kansen en activiteiten (inclusief, en zonder beperking, Jobs, Events, Workspace, Content en meldingen.

·       om je in contact te houden en om op de hoogte te blijven van contacten, medewerkers en klanten. Om dit te doen, kan je de professionals en/of partnerbedrijven die je kiest vinden en 'volgen' en of op je wishlist zetten;

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet delen met derden (zoals marketingbedrijven) of jouw persoonlijke gegevens gebruiken anders dan voor Onze interne doeleinden, tenzij zoals uiteengezet in dit Privacy Policy of anderszins door jou is overeengekomen.

We slaan geen creditcardgegevens op.

We controleren op beveiligingsinbreuken en proberen die te voorkomen.

 

4. RECLAME EN COOKIES

We gebruiken 'cookies' en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld webbakens, pixels, advertentietags en apparaat-ID's) om informatie over jouw webbrowsersessie en jouw personalisatiegegevens te herkennen telkens wanneer jij Onze diensten bezoekt en gebruikt. Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat door jouw webbrowser wordt opgeslagen wanneer je Onze diensten bezoekt. Deze cookies bevatten geen van jouw persoonlijke gegevens zoals naam of e-mail, de informatie die in de cookie is opgeslagen, zal je alleen identificeren met BATTELFLEX. Cookies kunnen worden gebruikt om jouw gebruik van Onze diensten te verbeteren, terwijl Wij ze gebruiken om Onze levering van diensten en materiaal aan jou te personaliseren, zoals informatie die het meest relevant is voor jouw profiel en interesses.

Je kunt je browser zo instellen dat die Onze cookies niet accepteert. Je kunt Onze cookies ook handmatig uit je browser verwijderen. Maar je kunt niet inloggen op Onze Services zonder dat cookies worden ingeschakeld in uw browser. Als cookies niet worden geaccepteerd tijdens het browsen en je meldt je niet aan, gedragen sommige functies zich mogelijk niet zoals bedoeld.

Cookies van andere entiteiten - 'externe' cookies - kunnen ook op uw apparaten worden ingesteld.

Raadpleeg Ons cookie-beleid voor meer informatie.

 

5. HOE KUNNEN WE JOUW GEGEVENS DELEN

We kunnen derden inschakelen om een deel van Onze diensten of aanverwante diensten zoals hosting, archivering, facturatie, gegevensbeveiliging en e-mailcommunicatie uit te voeren. We kunnen die derde partijen toegang verlenen tot persoonlijke informatie met als enig doel hen hun diensten aan Ons te laten leveren. Wij zullen inspanningen doen om ervoor te zorgen dat die derde partijen jouw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor deze aan hen wordt aangeboden en in overeenstemming met deze Privacy Policy.

We schakelen andere diensten in om Onze diensten te verlenen (bijvoorbeeld onderhoud, analyse, audit, betalingen, fraudedetectie, marketing en ontwikkeling), dat zijn Onze Leveranciers. Zij hebben toegang tot jouw informatie zoals redelijkerwijs noodzakelijk om deze taken namens Ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken. Momenteel zijn Onze Leveranciers:

·       Dropbox

·       Onedrive

·       Teamleader

We kunnen je persoonlijke gegevens ook bekendmaken:

·       aan analytics en zoekmachines die Ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van Onze diensten;

·       aan Onze partnerbedrijven;

·       aan Onze professionele adviseurs;

·       aan rechtshandhavingsinstanties, als Wij vermoeden dat een onrechtmatige daad wordt gepleegd of dat dergelijke openbaarmaking die onwettige handeling zal voorkomen; of

·       zoals anders vereist of toegestaan door de wet.

Afgezien van de soorten openbaarmakingen uiteengezet in dit Privacy Policy of anderszins door jou overeengekomen, zullen Wij je persoonlijke informatie niet aan derden bekendmaken.

 

6. VEILIGHEID VAN JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We implementeren veiligheidswaarborgen die zijn ontworpen om je gegevens te beschermen, zoals HTTPS. We controleren Onze diensten en systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. Wij kunnen echter niet instaan voor de beveiliging van enige informatie die jij Ons stuurt. Er is geen garantie dat gegevens ontoegankelijk, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden door schending van Onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen.

 

7. WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Houd er rekening mee dat Onze diensten koppelingen naar websites van derden kunnen bevatten. Als jij dergelijke websites bezoekt voordat jij je persoonlijke informatie op of in verband met die websites verstrekt, raden Wij je aan de privacy policy en de algemene voorwaarden van de website van derden te lezen.

 

8. JOUW TOEGANG TOT JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie Wij over jou hebben. Je hebt ook het recht om je persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren. Als je contact met Ons wilt opnemen in verband met jouw persoonlijke gegevens, kan je dit per e-mail via hello@battelflex.be doen. Sinds 25 mei 2018 worden deze rechten vervangen door hun equivalenten in het gedeelte 'GDPR' direct hieronder.

 

9. JOUW RECHTEN VOLGENS DE GENERAL DATA PROTECION REGULATION ("GDPR”)

Deze GDPR trad in werking op 25 mei 2018 en vanaf deze datum heb jij de rechten die in dit gedeelte zijn uiteengezet. Het is mogelijk dat je sommige van deze rechten rechtstreeks kunt uitoefenen via de functionaliteit die Wij bieden op Onze diensten. Als alternatief, of als dat niet mogelijk is, of als je een vraag over jouw rechten wilt stellen, neem dan contact met Ons op via hello@battelflex.be

In overeenstemming met de GDPR heb je het recht om bij Ons het volgende te verkrijgen:

·       Recht op bevestiging
Bevestiging dat persoonlijke gegevens over jou al dan niet worden verwerkt.

·       Recht van toegang
Gratis informatie over de persoonlijke gegevens die Wij op elk gewenst moment over jou opslaan en de mogelijkheid om hiervan een kopie te ontvangen.

·       Recht op rectificatie
Rectificatie zonder onnodige vertraging van onjuiste persoonlijke gegevens over jou.

·       Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)
Het wissen van jouw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging, met inachtneming van Onze wettelijke rechten en plichten.

·       Recht op beperking van verwerking
Beperking van verwerking wanneer:

o   jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode terwijl Wij de juistheid ervan verifiëren;

o   de verwerking onwettig is en jij je verzet tegen het wissen van jouw persoonlijke gegevens en wenst dat deze in plaats daarvan wordt beperkt;

o   We jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar We deze wel eisen voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; en

o   jij het niet eens bent met Onze inschatting dat de verwerking is toegestaan voor Onze "legitieme belangen", gedurende een periode waarin verificatie wordt uitgevoerd of die belangen jouw eigen belangen ondermijnen.

·       Recht op gegevensportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens over jou, die Ons zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te gebruiken en te laten verzenden naar een andere entiteit (voor zover dergelijke gegevens door Ons werden verwerkt op basis van toestemming of omdat deze verwerking noodzakelijk was voor de uitvoering van een contract).

Bovendien heb je de volgende rechten:

·       Recht op bezwaar

o   om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en die zijn gebaseerd op Onze legitieme belangen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen;

o   bezwaar maken tegen Onze verwerking van persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke directe marketing;

·       Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Niet onderworpen zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen met betrekking tot jou met zich meebrengt, of op dezelfde manier een grote invloed op jou heeft.

 

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY POLICY

BATTELFLEX kan deze Privacy Policy wijzigen. Wij zorgen ervoor dat Wij jou daarvan op de hoogte brengen via een pop-up scherm op Onze Site en/of een aan jou geadresseerd mailtje. 

Om altijd goed op de hoogte te zijn van Onze Privacy Policy, vragen Wij jou Onze Privacy Policy van tijd tot tijd zelf na te lezen. 

 

11. CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken over tot dit Privacy Policy zijn welkom en moeten worden geadresseerd aan hello@battelflex.be.

bottom of page