top of page

1. BATTELFLEX (een handelsnaam van IMAGE4YOU BV)

IMAGE4YOU BV, een full service productiehuis voor het realiseren van fotografische en audiovisuele producties. Daarnaast bieden we ook workspaces, flex kantoren en meetingrooms aan, samen onze diensten genoemd. IMAGE4YOU BV wordt verder in deze algemene voorwaarden steeds benoemd als BATTELFLEX, wij, we, ons of onze. Als we het hebben over onze algemene voorwaarden gaat het om deze volledige tekst en alles waarnaar verwezen wordt in deze tekst. Ondanks dat wij geloven dat jij altijd met de juiste intenties handelt, ga je akoord met onze algemene voorwaarden wanneer je de site van BATTELFLEX, www.battelflex.com, verder steeds benoemd als onze site of www.battelflex.com, en/of onze diensten gebruikt. onze diensten worden gedefinieerd onder punt 7. We raden je aan een kopie te maken van onze algemene voorwaarden voor toekomstig gebruik. 

 

2. JIJ ERKENT EN ACCEPTEERT ONZE VOORWAARDEN.

De diensten die wij bieden via BATTELFLEX en/of onze site www.battelflex.com, worden aan jou geleverd onder deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden, inclusief de documenten in deze algemene voorwaarden waarnaar verwezen wordt, vormen tezamen het totale overeenkomst tussen jou en BATTELFLEX en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot de onderwerpen die deze algemene voorwaarden bevat. 

BELANGRIJK: Door onze diensten te gebruiken ga je akoord met alle algemene voorwaarden die in dit document staan beschreven. Gebruik van onze diensten houdt ook in toegang krijgen, browsen en registreren om onze diensten te gebruiken. 

 

3. JE KAN ONS BEREIKEN VIA:

Telefoon: +32475705157  |  +32475300026 

Adres: Battelsesteenweg 458, 2800 Mechelen 

Mail: hello@battelbflex.be     

 

BTW:BE0478817239
Bank: ING BE90 3630 2971 0332

 

4. 18 JAAR OF OUDER.

Ben jij geen 18 jaar of ouder, dan mag jij geen gebruikmaken van onze diensten. Wanneer jij gebruikmaakt van onze diensten, garandeer jij dat je het recht, de bevoegdheid en de bekwaamheid hebt om akkoord te gaan met en gebruik te mogen maken van deze algemene voorwaarden. 

 

5. OVERIGE VOORWAARDEN.

Deze overige voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op onze diensten: 

Onze Privacy Policy, die de voorwaarden uiteenzet over het proces van persoonlijke data die BATTELFLEXverzamelt en/of door jou zelf is aangeleverd. Wanneer je van onze diensten gebruikmaakt, stem je automatisch in akkoord te zijn met onze Privacy Policy en sta je garant dat alle data, die door jou worden aangeleverd accuraat zijn.

Onze Cookie Policy, die jou informeert over de cookies op onze Site. 

 

6. WANNEER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANGEPAST WORDEN.

BATTELFLEX kan deze algemene voorwaarden wijzigen. 

Om altijd goed op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden, vragen wij jou onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zelf na te lezen. 

 

7. ONZE DIENSTEN.

BATTELFLEX biedt jou en alle andere gebruikers van onze diensten een verscheidenheid van de volgende diensten aan, inclusief maar niet beperkt tot: 

Workspaces, genaamd “Battelflex”. BATTELFLEX verhuurt werkplekken, flexplekken, kantoorruimtes, vergaderruimtes, privékantoren en/of hubs aan Professionals, Freelancers en anderen. Al bovenstaande diensten worden in deze algemene voorwaarden benoemd als onze diensten.

 

8. GEBRUIK VAN WIFI.

Wanneer jij gebruik maakt van ons WIFI netwerk, maak jij gebruik van de beveiligde verbinding van onze provider. Dit sluit echter niet uit dat onze provider verantwoordelijk is voor wat er met jouw gegevens gebeurd. Bij schade en/of inbraak op ons internet netwerk liggen de risico's bij jouw als eindgebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade. 

 

9. JOUW GEGENEREERDE INHOUD.

Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor data, tekst, software, muziek, beelden, foto’s, grafisch beeld, video, berichten, bestanden en/of andere materialen, verder genoemd als Inhoud, die verstuurd, gepost en/of verspreid worden door jou via onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot de Inhoud van jouw e-mailcommunicatie, informatie, foto’s en/of beelden geplaatst door jou of geplaatst op jouw profielpagina en informatie, foto’s, beelden, muziek en/of andere bestanden of andere Inhoud geplaatst door jou in een forum of andere pagina. Wij zijn geen eigenaar en/of controleur van de door jou en andere gebruikers van Onze Diensten geplaatste Inhoud. Wij garanderen geen nauwkeurigheid, integriteit of kwalitiet van deze Inhoud. Mogelijk word jij blootgesteld aan Inhoud die door andere gebruikers van Onze diensten is geplaatst en die aanstootgevend en onfatsoenlijk kan zijn. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor Inhoud geplaatst door een gebruiker van Onze diensten of derde partij, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor inbreuken op rechten van derden, fouten of weglatingen in Inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van Inhoud die is gepost, per e-mail is verzonden of anderszins is verzonden via Onze diensten.

 

10. JIJ GEEFT ONS TOESTEMMING VAN BEPERKTE LICENTIE.

Je garandeert en verklaart dat jij (I) alle rechten bezit op en recht hebt op jouw Inhoud en op gelijkenissen in jouw Inhoud of (II) het wettelijke recht hebt om dergelijke Inhoud via Onze diensten te plaatsen en de licentie besproken in de volgende paragraaf en andere rechten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen aan ons te verlenen. 

Jij verleent ons een beperkte licentie voor het royaltyvrije, onbeperkte, wereldwijde, niet-exclusieve recht en de licentie om jouw Inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, uit te voeren en weer te geven (geheel of gedeeltelijk), wereldwijd en/of om het op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld. Een dergelijke licentie stelt ons in staat om jouw Inhoud weer te geven en/of te gebruiken via oze diensten en in promotie- en/of marketingmateriaal. Jij blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, copyright-naleving, legaliteit, fatsoen of enig ander aspect van jouw Inhoud. Je garandeert ook dat van 'morele rechten' in gepost materiaal is afgezien. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de weergave of het gebruik van jouw Inhoud naar eigen goeddunken is en dat jouw Inhoud door ons om de een of andere reden of zonder reden helemaal niet in onze diensten opgenomen kan worden.

 

11. GEDRAG EN INHOUD. 

Onze diensten en gerelateerde diensten die jou worden aangeboden, worden uitsluitend aangeboden voor informatie, entertainment en organisatorische doeleinden. Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle Inhoud die jij bijdraagt aan onze diensten en op alle interactieve diensten die daarmee zijn verbonden. Je moet de volgende normen op de letter naleven. De normen zijn van toepassing op elk deel van de Inhoud dat jij verstrekt, evenals op het geheel. Jij erkent en gaat akkoord:

Om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken naar aanleiding van het online en/of offline inschrijvingsformulier, het contract en/of een online en/of offline registratieformulier. Als enige, door jou verstrekte, informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, stem je ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en behouden Wij ons het recht voor om jouw Inhoud te weigeren en/of jouw recht om onze diensten te gebruiken te beëindigen en/of elk huidig of toekomstig gebruik van onze diensten die daarmee verband houden. Er is geen verplichting voor ons om de nauwkeurigheid van jouw Inhoud te testen;

Zonder beperking van het voorgaande, om onze diensten niet te gebruiken bij het indienen van (rechtstreeks of door ons te verzoeken toegang te verlenen en namens jou in te dienen) alle Inhoud die:

onwettig (of onwettige activiteiten bevordert), schadelijk, bedreigend, grof, intimiderend is;

redelijkerwijze door ons kan worden beschouwd als "spam" of dat een product of artikel promoot of adverteert, of anderszins irritatie of ongemak voor andere gebruikers van onze diensten kan veroorzaken;

in strijd is met toepasselijke wet- en/of regelgeving, of in strijd is met relevante gedragscodes voor advertenties of andere bedrijfstakken;

lasterlijk, vulgair, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus (of waarschijnlijk iemand zal misleiden) is;

expliciete of grafische beschrijvingen bevat of accounts van seksuele handelingen (of seksueel expliciet materiaal) promoot;

inbreuk op de privacy van iemand anders maakt, of haatdragend is; of die een individu of een groep individuen slachtoffert, lastigvalt, denigreert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

geweld bevordert;

inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten (zoals gedefinieerd onder nummer 15) van een andere persoon of entiteit;

is gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen;

zich voordoen als een persoon, of een verkeerde voorstelling geven van jouw identiteit of relatie met een persoon; en/of de indruk wekt dat het van ons afkomstig is, als dit niet het geval is;

Geen informatie over gebruikers van onze diensten of de Inhoud gepost door anderen op onze diensten verzameld of opgeslagen mag worden, of deze informatie gebruikt mag worden voor enig doel dat niet strookt met het doel van onze diensten of met het verzenden of faciliteren van de verzending van ongevraagde bulk elektronische mail of communicatie. Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van onze diensten, inclusief het samenvoegen van gebruikersnamen en andere contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde communicatie is verboden.

Ongepast gebruik kan ertoe leiden dat jij zonder aankondiging van de deelnemerslijst wordt verwijderd en kan leiden tot beëindiging van jouw rechten voor deelname aan onze diensten. Passende juridische stappen kunnen ook worden ondernomen voor ongeautoriseerd gebruik van onze diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiaal dat aan ons wordt voorgelegd of dat door gebruikers van onze diensten via onze diensten wordt verspreid.

Wij screenen, controleren, beoordelen en/of bewerken niets van de Inhoud geplaatst door gebruikers van onze diensten. Wij en onze tussenpartijen hebben echter het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken Inhoud geheel of gedeeltelijk te weigeren en/of te verwijderen, wanneer die naar ons oordeel niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden of die anderszins ongewenst, ongepast of onjuist is. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige fout en/of vertraging bij het verwijderen van dergelijke Inhoud. Jij blijft verantwoordelijk voor de juistheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van dergelijk ingediend materiaal, inclusief enige Inhoud of een deel daarvan of andere communicatie naar ons. Jij stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van onze diensten of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan jij weet of vermoedt.

 

12. VERGOEDING EN BETALING. 

Wanneer je gebruikmaakt van de betaalde diensten van BATTELFLEX, die zowel mondeling, als schriftelijk worden overeengekomen, factureren wij jou vijftien dagen op voorhand tenzij anders overeengekomen. Je zal het gefactureerde bedrag binnen vijftien dagen moeten betalen, anders rekent BATTELFLEX een forfaitaire kost van 15% over het totaal gefactureerde bedrag en loopt dit elke vijftien dagen erna met 5% op, tot je hebt betaald. Tot het moment van betaling heb je geen recht om gebruik te maken van Onze diensten in welke vorm dan ook. Mocht je al gebruikmaken van onze diensten en je hebt niet tijdig betaald, staan Wij in ons recht jou als gebruiker van onze diensten te weigeren en/of te verwijderen. Alle bedragen vermeld op onze site zijn exclusief btw.

 

13. ANNULERING. 

Wij bieden over het algemeen geen restitutie van door jouw betaalde kosten voor onze diensten, noch bieden Wij kredieten aan waarbij annulering plaatsvindt vóór het einde van een lopende contractperiode. Dus, anders dan zoals hieronder uiteengezet, worden alle eenmalige betalingen en/of betaalde contracten niet gerestitueerd nadat jouw betaling is ontvangen. We kunnen een terugbetaling verstrekken, in het geval van een kennelijke fout of vergissing. Verder heeft niets in dit annuleringsbeleid invloed op jouw recht op terugbetaling als jij daadwerkelijk volgens de wet in jouw recht staat. Dat is afhankelijk van de jurisdictie waarin jij je bevindt. Als jij een burger van de Europese Unie bent, heb je recht op een volledige terugbetaling voor diensten die je hebt gekocht gedurende 14 dagen nadat Ons contract is gesloten, op voorwaarde dat je onze diensten niet hebt gebruikt of bent gaan gebruiken. Als je ten tijde van de annulering slechts een deel van een pakket uit onze diensten hebt gebruikt, zullen wij jou een evenredige vergoeding geven. Het contract wordt gesloten, wanneer de betaling wordt geaccepteerd en jouw contract begint.

Neem voor alle annulerings- en restitutiekwesties contact op met Hello@battelflex.be

Je kunt op elk gewenst moment een contract van ons annuleren en/of wijzigen door een e-mail te sturen naar Hello@battelflex.be. Houd er wel rekening mee, dat er opzegperiodes verbonden zijn aan onze contracten. Wanneer je een meeting- en/of eventruimte bij ons boekt, gelden de volgende annuleringstermijnen:

Annuleer jij de ruimte tot 3 werkdagen van tevoren, is de annulering kosteloos;

Annuleer jij de ruimte op een van de 3 werkdagen die voorafgaan aan jouw boeking, factureren We 50% van de huurprijs van de door jou geboekte ruimte;

Annuleer jij de ruimte op de dag van de boeking zelf, factureren Wij de huurprijs 100% aan jou.

 

14. WANNEER WIJ ONZE DIENSTEN WIJZIGEN. 

Wij behouden ons het recht voor, om op elk moment en van tijd tot tijd onze diensten of gerelateerde diensten (of delen daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. Jij stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van onze diensten of gerelateerde diensten. Houd er rekening mee dat de Inhoud van Onze diensten op enig moment mogelijk niet meer actueel is en we verplicht zijn om die bij te werken. we kunnen niet garanderen dat onze diensten of de Inhoud op onze diensten vrij zijn van fouten en/of weglatingen.

 

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. 

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video's, berichten, tags of andere materialen, inclusief Inhoud in sponsoradvertenties of informatie die via onze diensten of door adverteerders wordt aangeboden, zou kunnen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.

BATTELFLEX is de licentienemer en enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van Onze diensten, inclusief de Inhoud op Onze diensten. Jij behoudt alle rechten, titels en belangen die jij hebt in en aan de Inhoud die door jou wordt verstrekt, met inachtneming van de rechten die aan Ons zijn verleend besproken onder nummer 10 van deze algemene voorwaarden en het staat je vrij om soortgelijke rechten toe te kennen aan anderen. Je stemt ermee in te betalen voor alle royalty's, vergoedingen of andere gelden die verschuldigd zijn vanwege Inhoud die jij op en/of via onze diensten plaatst.

Alle individuele artikelen, Inhoud en andere elementen die op onze diensten verschijnen, zijn ook auteursrechtelijk beschermd werk. Naast het naleven van de rechten die elke auteur in verband met elk artikel heeft behouden, moet jij je ook houden aan alle aanvullende kennisgevingen of beperkingen met betrekking tot auteursrechten die in onze diensten zijn opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door BATTELFLEX, mag jij geen Inhoud kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren, aan een database toevoegen, weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken maken, verzenden, verhuren, leasen, verkopen of op welke manier dan ook exploiteren. Noch jij, noch enige derde partij zal op enigerlei wijze gebruikmaken van de Inhoud van onze diensten die een inbreuk vormt op onze Intellectuele Eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd.

 

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTENSCHENDING. 

Wij nemen kwesties in verband met intellectuele eigendomsrechten serieus en bieden de middelen om je te helpen jouw intellectuele eigendomsrechten te beschermen. In het geval jij een klacht hebt over jouw rechten die zijn geschonden, kan je ons bellen of de volledige details van jouw klacht sturen naar Hello@battelflex.be.

 

17. SCHADELOOSSTELLING. 

Je komt overeen om ons, onze experts, professionals, partnerbedrijven, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, te beschermen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit jouw gebruik of misbruik van onze diensten, of het uploaden, plaatsen, publiceren, e-mailen, reproduceren, verspreiden of verzenden van Inhoud of ander materiaal door jou of gebruikers van onze diensten die door jou zijn geautoriseerd en/of enige schending van deze Algemene Voorwaarden door jou (inclusief, maar niet beperkt tot, elke claim dat jouw Inhoud inbreuk maakt op de rechten van een derde partij).

 

18. BEHOUD EN OPENBAARMAKING. 

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij jouw Inhoud kunnen bewaren en uit jouw Inhoud (geheel of gedeeltelijk) bepaalde persoonlijke gegevens kunnen onthullen indien dit wettelijk verplicht is, of in de oprechte overtuiging dat dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan juridische procedures; (ii) om deze algemene voorwaarden af te dwingen; (iii) om te reageren op claims over jouw Inhoud die de rechten van derden schendt; of (iv) om ons en/of onze gebruikers van onze diensten of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ons, onze site-gebruikers of het publiek te beschermen. 

Je begrijpt dat de technische verwerking en verzending van onze diensten, inclusief jouw Inhoud, (i) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (ii) veranderingen kan ondergaan om te voldoen aan technische vereisten van aangesloten netwerken en/of apparaten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van jouw Inhoud of andere informatie die door jou of andere gebruikers van onze diensten aan ons is verstrekt.

Elke Inhoud van onze diensten kan periodiek naar eigen goeddunken worden verwijderd. Jij erkent en gaat ermee akkoord dat alle Inhoud die jij bekijkt, verzendt of plaatst naar eigen goeddunken en op eigen risico is, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud. Jij erkent dat je niet mag vertrouwen op Inhoud die door ons is gemaakt of die aan ons is voorgelegd. Verder erken jij en stem jij ermee in dat de opvattingen getoond op onze diensten niet noodzakelijkerwijs onze opvattingen weerspiegelen. En jij erkent dat wij geen Inhoud ondersteunen die door jou of door een andere gebruiker van onze diensten is geplaatst of ingediend. 

Bij het gebruik van onze diensten willen wij geen vertrouwelijke, geheime eigendomsinformatie of ander materiaal van jou ontvangen. Alle informatie of materiaal dat aan ons wordt voorgelegd of verzonden, wordt geacht niet vertrouwelijk of geheim te zijn. Door informatie of ander materiaal in te dienen of naar ons te verzenden, geef jij aan en garandeer jij dat de informatie origineel is en dat geen enkele andere partij enig recht op het materiaal heeft en dat het materiaal en de informatie geen enkel verbod schenden dat uiteengezet is in deze algemene voorwaarden.

 

19. WACHTWOORDEN EN ACCOUNTS. 

Als jij een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van Onze beveiligingsprocedures ontvangt, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag dit niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode en/of wachtwoord, door jezelf gekozen of toegewezen door ons, op elk gewenst moment uit te schakelen, als je naar onze mening niet voldoet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij jouw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet je ons onmiddellijk op de hoogte stellen via Hello@battelflex.be.

 

20. AANSPRAKELIJKHEID.

Onze diensten worden geleverd 'zoals ze zijn’, 'waar ze zijn’ en 'indien beschikbaar'. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden van aansprakelijkheid uit inclusief maar niet beperkt tot: (i) alle aansprakelijkheid betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nuttigheid of anderszins van de Inhoud van onze diensten; en (ii) enige aansprakelijkheid van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid, veiligheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Deze aansprakelijkheidsverklaring is van toepassing op eventuele schade of verlies als gevolg van ons of onze diensten, inclusief en zonder beperking als gevolg van (i) enige fout, omissie, verwijdering of defect in de Inhoud of (ii) elke niet-nakoming, fout, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of transmissie, computervirussen, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, verslechtering of onder een andere vorm van actie.

Wij garanderen niet (i) dat onze diensten vrij zullen zijn van besmetting door virussen; of dat de toegang tot onze diensten niet onderbroken of foutloos zal zijn. Wij doen geen enkele verklaring over het gebruik of de resultaten van het gebruik van onze diensten of de Inhoud van onze diensten. Jij neemt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie.

BATTELFLEX is in geen geval aansprakelijk, jegens enige partij (i) voor indirecte, speciale en/of incidentele schade, gevolgschade en/of enige andere schade die voortvloeit uit het bestaan en/of gebruik van onze diensten, zelfs als BATTELFLEX op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade; of (ii) voor enige aansprakelijkheid die kan worden toegewezen aan fouten, weglatingen of andere onjuistheden of destructieve eigenschappen van onze diensten. Tot zover is toegestaan door de wet, stem jij in, afstand te nemen van alle schadeclaims.

 

22. LOKALE REGELS EN WETTEN.

Je stemt ermee in om te voldoen aan alle lokale regels en wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele Inhoud. In het bijzonder ga je ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens. 

 

23. LAST BUT NOT LEAST.

Vragen over deze algemene voorwaarden moeten worden gericht aan ons via hello@battelflex.be. Als een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zal dat deel worden uitgelegd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven. De resterende delen blijven volledig van kracht. Niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht rechten te creëren voor een derde-begunstigde. De sectietitels in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Je mag op geen enkele manier jouw rechten of plichten van deze algemene voorwaarden overdragen, toewijzen, in sublicentie geven of verpanden. BATTELFLEX kan op elke wijze de rechten en plichten van deze algemene voorwaarden overdragen, toewijzen aan een derde partij, zonder jou hiervan op de hoogte te stellen of jouw toestemming te ontvangen. Als je vragen hebt over dit beleid of onze diensten in het algemeen, kan je contact met ons opnemen via hello@battelflex.be

bottom of page